Dr. Ilan Nagar - i290030@gmail.com .בידנה תמרל יתחפשמ לויט .1 .םילשוריל לויט .2 .איבלו רנבא אבס .3 .םיפותב ןגנמ איבל .4 .הכירבב איבל .5 .איבלו דקש .6 .איבלו הירומ .7 .םיקחשמה ןגב איבל .8 .תוינמח הדשב רוקיב .9 .םיזיעה רידב רוקיב .10 הירומל הווצמ תב .11