רפכב תיבה .תמדקתמ הדימלו הארוהל ןוכמה שארו םורדה תדמח תללכמ לש םיבשחמה תדיחי להנמ - רגנ ןליא ר"ד .ךוניחב םיבשחמל ךוניחה דרשמ החנמ .םירומ תרשכהל תוללכמב הארוהב בשחמה בולישל הצרמ (Designet)  טנייזיד תרבח ל"כנמ :םיירקיע ןיינע ימוחת .ךוניחה לע ותעפשהו טנרטניאה ,ךוניחב םיבשחמ .הבותכהו הרובדה הפשה ימוחתב רעונה ינב לע טנרטניאב תישיאניבה תרושקתה לש תוכלשהה Dr. Ilan Nagar - i290030@gmail.com