Dr. Ilan Nagar - i290030@gmail.com .איבלו הירומ ,דקשל באו הילטל יושנ .עדימ תוכרעמו קוויש - םיקסע להנמב ןושאר ראות .ךוניחה תוינידמו להנמב ינש ראות .ךוניחה תוינידמו להנמב ישילש ראות   .עובק הארוה ןוישר ,םיבשחמב הארוה תדועת .ךוניחה דרשמ םעטמ םיבשחמל החנמ .םירומ תרשכהל תוללכמב הארוהב בשחמה בולישל הצרמ .םימוחת ןווגמב .ד"מחב םירומל תיעוצקמ תוחתפתהל הדיחיב הצרמ .םילהונמ טנרטניא ירתא תמקהב תקסוע הרבחה , Designet תרבח ל"כנמ (השירד פ"ע) .טנרטניאה תשרב םיטקיורפ / תויצקילפא תמקה